Join Free or Sign in
Shopping Cart

We are busy translating our terms of use, for now we only have our dutch version ready. If you have any questions about it please contact us using the contact form!
Artikel 1. Definitie

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dante Distribution bv: de gebruiker van de algemene voorwaarden De afnemer: een wederpartij die een natuurlijke- of rechtspersoon is; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dante Distribution bv en de afnemer; De afnemerkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een website/verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de afnemer.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Dante Distribution bv, gevestigd aan de Buitensingel 45a te Dieren. 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Dante Distribution bv en een de afnemer waarop Dante Distribution bv deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dante Distribution bv, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 4. Dante Distribution bv heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. 5. Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten en/of diensten door de afnemer door het plaatsen van een bestelling bij Dante Distribution bv.

Artikel 4. Prijzen/ prijsverhogingen

1. Alle prijzen zijn per stuk en vermeld in de Euro (€) valuta. 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 4. Indien Dante Distribution bv met de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Dante Distribution bv niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Dante Distribution bv rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in vorm van een aanbieding. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 2. Dante Distribution bv is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de afnemer deze aanvaard door een directe bestelling. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. Dante Distribution bv kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding is Dante Distribution bv daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dante Distribution bv anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dante Distribution bv niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 6. Afbeeldingen

1. Productfoto’s die op de website staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. Tevens kan in sommige gevallen een model in een iets ander ontwerp toegeleverd worden. 2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot (schade)vergoeding en/of ontbinding zijn. 3. Alle product omschrijvingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 7. Levering

1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem zaken ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer nadat Dante Distribution bv hem heeft verwittigd. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 3. Dante Distribution bv kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden. 4. Indien Dante Distribution bv gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan Dante Distribution bv ter beschikking heeft gesteld. 5. Indien Dante Distribution bv een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Dante Distribution bv schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Verzendkosten

1. Dante Distribution bv berekent de verzendkosten afhankelijk van de verzendwijze, het totale pakketgewicht en eventuele afmetingen. 2. Dante Distribution bv heeft het recht om verzendkosten te berekenen, te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. 3. Voor bestellingen met een orderwaarde minder dan € 100,-- exclusief BTW zal € 10,-- handeling fee in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Onderzoek, reclames

1. De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Dante Distribution bv te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het enige vorm van bewijs van het tekort, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Dante Distribution bv met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Dante Distribution bv gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dante Distribution bv en op de wijze zoals door Dante Distribution bv aangegeven.

Artikel 10. Facturatie / betaling

1. Bestellingen via de B2B website die door middel van vooruitbetaling (Overschrijving via Bank/Giro of iDeal) binnen 3 (drie) dagen na sluiten van de overeenkomst, op een door Dante Distribution bv aan te geven rekeningnummer, zijn voldaan, wordt een korting van 2% berekend. 2. Voor bestellingen via de B2B website die niet door middel van vooruitbetaling binnen 3 (drie) dagen na sluiten van de overeenkomst, zijn voldaan, wordt een toeslag van 2% berekend. 3. Voor alle overige bestellingen geld een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen. 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn van de overeenkomst is de afnemer van rechtswege in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Dante Distribution bv en de verplichtingen van de afnemer jegens Dante Distribution bv onmiddellijk opeisbaar. 7. Dante Distribution bv heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dante Distribution bv kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dante Distribution bv kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 8. Door Dante Distribution bv in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 11. Garantie

1. Dante Distribution bv garandeert dat de te leveren (nieuwe) zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Dante Distribution bv. 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 3 maanden na levering, tenzij anders aangegeven. 4. Het aankoopbewijs (factuur) geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Dante Distribution bv de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, naar keuze van Dante Distribution bv vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de afnemer zich de reeds vervangen zaak aan Dante Distribution bv te retourneren en de eigendom daarover aan Dante Distribution bv te verschaffen. 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, veroorzaakt door (aanrij-) schade of soortgelijke oorzaken, of slijtage door het gebruik, of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Dante Distribution bv, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Dante Distribution bv niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 8. Bij een defect binnen de garantie periode van het product, zijn alle verzend/transport kosten voor reparatie of vervanging van het aangeboden product voor de koper (eigenaar van het product), tenzij anders overeengekomen. 9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de afnemer uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de afnemer is verkocht en geleverd. 10 Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op geleverde gebruikte (2e hands) artikelen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien door Dante Distribution bv geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Dante Distribution bv jegens de afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" (artikel 11) is geregeld. 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Dante Distribution bv beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 3. Onverminderd het bovenstaande is Dante Distribution bv niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afnemer. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dante Distribution bv of zijn ondergeschikten.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Dante Distribution bv blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 14. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15. Incassokosten

1. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Dante Distribution bv tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Dante Distribution bv een vergoeding te betalen, wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van €200,- per factuur. 2. Indien Dante Distribution bv aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer. 4. De afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 16. Retour sturen van goederen

1. De afnemer kan uitsluitend na overleg met Dante Distribution bv goederen terugzenden. 2. Bij een zending dient de product-verpakking (pakket) te worden voorzien van een kopiefactuur en een duidelijke omschrijving van het defect/klacht van het product. Zonder deze gegevens zal Dante Distribution bv de aanvraag niet in behandeling nemen. 3. Dante Distribution bv is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van goederen tijdens een retourzending, het is wenselijk dat alle documentatie wordt gedupliceerd alvorens het defecte product(en) naar Dante Distribution bv te versturen. 4. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Dante Distribution bv. 5. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 17. Bestelling annuleren

1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling. 2. Indien de leveringsperiode drie weken (21 dagen) overschrijdt krijgt de afnemer de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail). 3. Indien een zending niet in ontvangst wordt genomen of niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Namelijk de door Dante Distribution bv gemaakte dubbele verzendkosten.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding

1. Dante Distribution bv is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - Na het sluiten van de overeenkomst Dante Distribution bv ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - De afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is Dante Distribution bv bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dante Distribution bv op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Dante Distribution bv de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Dante Distribution bv behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Vrijwaringen

1. De afnemer vrijwaart Dante Distribution bv voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 2. Indien de afnemer aan Dante Distribution bv informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Dante Distribution bv zich de rechten en bevoegdheden voor die Dante Distribution bv toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Het is voor de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Dante Distribution bv tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Dante Distribution bv, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 4. Alle door Dante Distribution bv eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dante Distribution bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 5. Dante Distribution bv behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dante Distribution bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dante Distribution bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dante Distribution bv worden daaronder begrepen. 3. Dante Distribution bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dante Distribution bv zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel Dante Distribution bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dante Distribution bv gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 22. Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Dante Distribution bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dante Distribution bv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Dante Distribution bv en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.